سنگ چینی  سفید ازنا

این سنگ در دسته سنگهای مرمریت جا میگیرد که تخلخل کم و جذب آب بالا ویژگی قابل توجه این نوع سنگ میباشد.
محل معدن آن در منطقه ازنا استان لرستان است.
زمینه رنگ این سنگ  سفید اما دارای خطهای طوسی و سبز است.

سنگ چینی اسپایدر سفید

این سنگ در دسته سنگهای مرمریت جا میگیرد که تخلخل کم و جذب آب بالا ویژگی قابل توجه این نوع سنگ میباشد.
محل معدن آن در منطقه نیریز استان فارس است.
زمینه رنگ این سنگ  سفید اما دارای خطهای مشکی به طرح عنکبوت است